Labtutorials.org

Kompozit elemek

In DNA, molecular biology on August 31, 2021 at 8:00 am

Szerző: Dr. Nagy Gergely

Bevezetés

A transzkripciós faktorok (TF-ok) olyan fehérjék, amelyek képesek a DNS-hez szekvencia-specifikusan kötődni. Ez azt jelenti, hogy bizonyos oldalláncaik alkalmasak arra, hogy ideiglenesen nagyszámú másodlagos kémiai kötést alakítsanak ki bizonyos egymást követő bázispárokkal a DNS nagy és/vagy kis árkában, valamint a cukor-foszfát vázzal, döntően annak is a negatívan töltött foszfát részével. Az egymást követő bázispárok sorrendje (szekvenciája) így meghatározza, hogy melyek azok a DNS szakaszok, ahol egy TF több időt tölthet el (több, erősebb kölcsönhatást alakíthat ki), mint a genetikai anyag összességének (a genom) egyéb részein. A DNS ezen specifikus szakaszai (kötőhelyei) koevolúciót mutatnak a TF-ok DNS-kötő doménjeivel (DBD-ivel), és évmilliók alatt ez az együttműködés lett az alapja a gének bármilyen körülmények közötti megfelelő szabályozásának. A kötőhelyek egy része csoportokba rendeződik, így növelve nemcsak a DNS-fehérje, hanem a fehérje-fehérje kölcsönhatások számát is. Azonban nemcsak a TF-ok képesek a DNS felszínén együttműködni; kölcsönhatásaik és ebből fakadó szerkezetváltozásaik lehetővé teszik a további magi szabályozó fehérjékkel és egyéb, pl. RNS molekulákkal való együttműködést, amely végső soron képes hatékonyan (gyakran és eredményesen) elindítani a transzkripciós gépezetet. Ez leggyakrabban a promótereken történik meg, de vannak egyéb (az aktív promóterektől – csak lineárisan! – távoli) génszabályozó kötőhelyek is, amelyek nemcsak hozzájárulnak a génkifejeződés szabályozásához, de maguk is mutatnak transzkripciót, akár úgy is, ha csak egyetlen TF köti őket közvetlenül. Ezt a DNS háromdimenziós „gombolyag” természetével magyarázhatjuk, melyben a DNS-kötő és DNS-t nem kötő fehérjék csoportosulásai elősegítik bizonyos DNS hurkok stabilizálását, mely által a promóterek közel kerülhetnek a „távoli” szabályozó régiókhoz, ahol a transzkripciós gépezet ugyancsak mutathat aktivitást.

Kompozit elemek

A TF-ok többsége dimerként működik, tehát két TF komplexe foglal el egy dimer kötőhelyet. Ha két azonos TF alkot komplexet, homodimerről beszélhetünk, gyakoribb azonban, hogy két közel rokon TF alkot heterodimert, valamint előfordul az is, hogy egy heterodimer tagjai nem mutatnak semmilyen hasonlóságot. Az előbbi esetekben, ha azonos vagy közel rokon fehérjék alkotnak dimert, a dimer kötőhely is két hasonló – ritkábban azonos –, ún. félhelyből áll. A „félhely” kifejezés arra utal, hogy a monomer kötőhely önmagában nem feltétlenül működőképes, tehát mindkét félhely szükséges ahhoz, hogy a dimer hatékonyan kösse a DNS-t. Ha az asszociálódó TF-ok nincsenek rokonságban, tehát kötőhelyük eltérő, de együttműködésük konzervált, ún. összetett, másnéven kompozit elemeket is köthetnek. Ezek nem feltétlenül állnak kizárólag monomer kötőhelyekből, lehetnek egy dimer és egy monomer kötőhely vagy akár két dimer kötőhely összetételei is.

Az utóbbi években nagyszámú kompozit elemet fedeztek fel, bár ezek jelentősége és gyakorisága a genomban még kérdéses. Jolma és munkatársai sokezer „DBD pár” DNS-kötését vizsgálva többszáz lehetséges kompozit elemet találtak (Jolma et al. Nature. 2015). Egyik részletesebben vizsgált fehérjéjük a MEIS1 (myeloid ecotropic viral integration site 1) amellett, hogy homodimerként is képes volt közvetlenül DNS-t kötni, számos homeodomén fehérjével közösen is rendelkezett különböző kompozit elemekkel. Érdekes módon mind a DBD homodimer, mind pedig a vizsgált DBD heterodimer laza partnerséget mutatott, bár a teljes fehérjeszerkezetek ismeretének hiányában nem lehet megismerni a fehérjék viszonyát. Mindenesetre ez az adat azt sugallja, hogy a MEIS1 és lehetséges partnerei önállóan is képesek a DNS-kötésre, ehhez nincs feltétlenül szükség a dimer kialakulására. Más fehérjék esetében viszont feltételezhető a szorosabb kapcsolat a dimer tagjai között – elég, ha csak a leucin cipzár (bZIP, basic leucine zipper) szerkezetre és ennek viszonylag rövid célszekvenciáira gondolunk.

Jól ismert példa a kompozit elemekre az őssejtekre jellemző, ill. azokat meghatározó OCT4 (octamer-binding transcription factor 4; homeodomén) és SOX2 (sex determining region Y-box 2; high mobility group, HMG) fehérjék közös eleme, de a kis MAF-ok (musculoaponeurotic fibrosarcoma) CNC (Cap’n’collar) fehérjékkel alkotott heterodimereinek a kötőhelyeit is tekinthetjük kompozit elemeknek, mert félhelyeik eltérnek, még ha mindkét család a bZIP fehérjékhez tartozik is. Van a bZIP szupercsaládban egy másik példa is: a C/EBP (CCAAT/enhancer-binding protein) és ATF4 (activating transcription factor 4) fehérjék egy szokatlan elemet (CARE) kötnek, amelyben az ATF-ek jellemző félhelyétől eltérő (TGAC helyett TGAT) szekvencia található. Úgy tűnik, ez az eltérés jellemző a heterodimerre, de az ATF4 egyéb dimerei döntően az általános félhelyet kötik.

Az ETS szupercsalád és az immunsejtek kompozit elemei

Az ETS (erythroblast transformation-specific) szupercsalád legalább két tagjáról ismert, hogy heterodimert alkotnak más típusú TF-okkal. Az ELK1 (ETS-like 1) és GCM1 (glial cells missing transcription factor 1) fehérjék heterodimerei többféle kompozit elemet is képesek kötni, és érdekes módon mindegyik szuboptimálisnak tűnik a monomer kötőhelyek magját környező bázispárok tekintetében (Jolma et al. Nature. 2015). Ez azt jelenti, hogy ezek a kompozit elemek kisebb affinitással köthetőek a monomerek által, ill. elősegítik a specifikus heterodimerek általi DNS kötést.

A másik, régóta ismert heterodimert képző ETS fehérje a PU.1 (purine-rich nucleic acid binding protein 1), amely fehérvérsejtekben – pl. makrofágokban, dendritikus sejtekben és limfocitákban is – az IRF4-gyel vagy IRF8-cal (interferon regulatory factor 4/8) képez heterodimert. Ezek a dimerek több tízezer kötőhelyet foglalnak el a genomban, mely által kijelölik a sejtekre jellemző szabályozási keret jelentős részét, ezért mester TF-nak is nevezik őket. A korábbi eredmények alapján ez a két fehérje kétféle dimert is alkothat egymással, és ennek függvényében kétféle kompozit elemük létezik. Az ETS:IRF kompozit elemben (EICE) két bázispár választja el a monomer kötőhelyek magjait, míg az ún. ETS:IRF válaszadó elemben (EIRE) három – bár ez utóbbi egyáltalán nem szokott feldúsulást mutatni a motívumkeresések során, tehát nem lehet túl gyakori. Leírtak IRF:ETS kompozit szekvenciákat (IECS) is – ez a kötőhely tartozik a másik lehetséges konformációhoz, és szokott is feldúsulást mutatni –, de nehéz eldönteni, hogy az IRF valóban közvetlenül köti-e az adeninben gazdag régiót, vagy ez csak a PU.1 számára szükséges szekvenciakiterjesztés.

Az IRF4 és 8 nemcsak a PU.1-gyel, hanem AP-1 jellegű fehérjékkel is képes szorosan együttműködni immunsejtekben. Glasmacher és kollégái AP-1:IRF kompozit elemnek (AICE) nevezték el azokat a szekvenciákat, melyeket a JUNB/BATF (ju-nana [=17] b / basic leucine zipper ATF-like transcription factor) és IRF4 vagy 8 fehérjék együttesen elfoglalnak (Glasmacher et al. Science. 2012). Az interferon-béta promóter-közeli enhanszere pedig ennél még inkább összetett: összesen 8 fehérje – 2 bZIP, 4 IRF és 2 NFKB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) – képes egyidejűleg kötni, mintegy gyöngysorként, amelyet enhanszeoszómának neveztek el (Panne et al. Cell. 2007). E komplex szerkezete (beleértve a DNS-t kötő TF-okon felüli egyéb szabályozó molekulákat is) egyedi, de minden bizonnyal nagyon sok hasonló komplex működik még sejtjeinkben, melyek felfedezése talán már nem várat sokat magára.

Fontosabb rövidítések: TF – transzkripciós faktor, DBD – DNS-kötő domén, bZIP – leucin cipzár (domén és szupercsalád)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-20-5-DE-276 kódszámú
Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.

AWK trükkök használata bioinformatikai problémák megoldására

In bioinformatics, molecular biology on August 1, 2021 at 8:00 am

Szerző: Dr. Nagy Gergely

Az AWK

A közel 50 éves AWK programnyelv eléggé hasznosnak bizonyult ahhoz, hogy ne kopjon ki a közhasználatból. Ehhez hozzájárult a bioinformatika is, amely a különböző táblázat jellegű adattömbök feldolgozása/átalakítása során a mai napig használja a programnyelv nyújtotta lehetőségek széles tárházát. Az AWK nevét a kidolgozói – Alfred Aho, Peter Weinberger és Brian Kernighan – vezetékneveinek kezdőbetűiről kapta, és nem véletlenül hívják programnyelvnek, nemcsak programnak. Az AWK „program jellegét” az adja, hogy az egyszerűbb, csupán kapcsolókkal, paraméterekkel rendelkező UNIX parancsokhoz hasonlóan egyszerűen UNIX parancssorokba, szkriptekbe ágyazható. Emellett viszont saját szintaktikával, változókkal, ciklusokkal és a különböző tömbök („array” és „hash”) használatának lehetőségével is fel van fegyverezve.

Ebben a bejegyzésben viszonylag összetett feladatok nagyon egyszerű megoldását szeretném bemutatni AWK hash-ek felhasználásával. A hash-ek olyan tömbök, amelyek esetében egy azonosítóhoz több érték is tartozhat. Előfordulhat például, hogy génexpressziós adatok kezelése során egy génhez több expressziós érték is tartozik, mi viszont minden egyes génhez egyetlen értéket szeretnénk rendelni. Microarray esetében maga a technika jellege, az egyes gének több próbaszettel való reprezentálása eredményezi azt, hogy egy génhez több expressziós érték is tartozik, RNA-seq esetén viszont minden, a génekről mérhető mennyiségben átíródó alternatív transzkriptum expressziós értéke kiszámolható. Hogy az egy génhez tartozó expressziós értékek közül melyiket használjuk, pl. a legalacsonyabbat, legmagasabbat, vagy éppen az összes átlagát, az génfüggő, ill. szubjektív, de az AWK lehetőséget biztosít mindezek meghatározására/kiszámolására.

Táblázat létrehozása a későbbi számításokhoz

Az alábbi példákban egy egyszerű táblázaton szeretném bemutatni az AWK használatát, de a parancssorok bármekkora táblázaton működnek (a UNIX rendszerekben ugyanis nincs memóriakorlát), akár többmillió soros is lehet a bemeneti fájl. Az oszlopszám inkább jelent korlátot, de soron belüli ciklust, sőt transzponálást is lehet csinálni AWK-ban. Most csak egy kétoszlopos táblázatot készítünk, de ha ennél több oszlopunk van, csak az oszlopok sorszámát kell majd átírni a megfelelőre, és működik is a parancs.

A táblázat létrehozásához az „echo” parancsot használjuk, amely kilistázza, amit beadunk neki. Ez önmagában nem tűnik nagy dolognak, de ha manuálisan készítünk táblázatot tabulátor és sorvég karakterekkel, elkerülhetetlen. Az „-e” kapcsoló a „\” jellel jelölt, ún. reguláris kifejezések megjelenítését szolgálja, jelen esetben az „új sor” jel („\n”) kiíratását, és a macskakörmökre is ezért van szükség.

echo -e “cat 3\ncat 4\ndog 7\ncat 2\ndog 12\ndog 2”

A kimenet pedig ez az azonosítókat és számokat tartalmazó táblázat:

cat 3
cat 4
dog 7
cat 2
dog 12
dog 2

Ha méginkább táblázatszerű kimenetet szeretnénk, az üres karakterek (space-ek) lecserélhetőek „\t”-re is, amely a tabulátort jelképezi, de parancssorban sokszor így is megteszi, és kevesebbet gépeltünk, ami előnyt jelent hosszútávon. (Részben ezért is szerepel a kutya és macska szó angolul a táblázatban.)

Tegyük fel, hogy a számok a szomszédságunkban elő kutyák és macskák kerekített súlyát jelképezik kg-ban (természetesen nem jelentenek problémát a törtek sem az AWK számára), és kíváncsiak vagyunk, hogy átlagosan mennyivel nagyobbak a kutyák, mint a macskák.

Az AWK szintaktikája – azonosítónkénti átlagszámítás

Ahogy a legtöbb UNIX parancs, az AWK is utoljára kéri a bemeneti fájl nevét, de erre most nincs szükség: táblázatunk a memóriából érkezik olvasásra a „csővezeték” / „|” karakteren keresztül (lásd lent a parancssor 1. sorának végét). Az AWK-ot kisbetűkkel hívjuk meg parancssorban, és a hozzá tartozó parancsok egyenes aposztróf jelek (léteznek jobbra és balra dőltek is) közé kerülnek, a tagolást kapcsos zárójelek határozzák meg (egyszerűbb esetben egy pár elég), a parancsok felsorolása esetén pedig pontosvesszőt használunk (2. sor). Az AWK paraméterei, amelyek maga a program (awk) és az első aposztróf jel közé kerülnek kötőjellel ellátva, most hiányoznak; ilyenek lehetnek a mezőelválasztót és a külső változókat meghatározó „-F”, ill. „-v” paraméterek, de esetünkben az üres karakter felismerhető (a tabulátor sem jelentene problémát), és nincs szükség „külső” változó megadására.

Fontos megjegyezni, hogy sok fájlformátum megköveteli a fejléc meglétét, amelyet az AWK ugyancsak képes kezelni. A megkezdett kapcsos zárójelek előtt (és kizárólag a külső aposztróf jelek között) az „NR” változó beállításával meghatározható, hogy melyik sorokra vonatkozzanak a kapcsos zárójelben lévő parancsok. (A kapcsos zárójeleken belül ugyanez „if” feltétellel oldható meg.) Jelen esetben ettől is eltekinthetünk, mert nincs fejléc.

Végül elérkeztünk az első pár kapcsos zárójelhez, amely meghatározza, mi legyen a hash-ben (2. sor eleje). Az „n” hagyományosan darabszámot, ill. sorszámot jelent; ebben az esetben valójában mindkettőt. Ha szögletes zárójelben az azonosító oszlopszáma (amire mindig dollárjellel hivatkozunk) követi („n[$1]”), akkor az adott azonosítóhoz tartozó értékek számát reprezentálja. A „++” karakterek a ciklus definiálásának részei. A pontosvessző után azt határozzuk meg, hogy az „x” változó az egyes azonosítókhoz ($1) tartozó értékek ($2) összegét tartalmazza („+=”). A ciklusok során ezáltal egy folyamatosan növekvő, változó, de egyszerű tömbhöz jutunk. Az „END” (2. sor közepe) éppen ezért azt szolgálja, hogy a továbbiakban csak a végösszegekkel foglalkozzunk, ne írassunk ki minden köztes állapotot. A parancsok második fele egy olyan ciklust definiál, amely nem soronként, hanem azonosítónként (az azonosító sorszáma, „n” alapján) halad – az „i” változó felveszi minden azonosító értékét, a „print” paranccsal pedig kiíratjuk az „i” azonosítók mellett az „x[i]” összegek és „n[i]” elemszámok hányadosát, tehát az állatok átlagos tömegét (2. sor vége).

1.sor$         echo -e “cat 3\ncat 4\ndog 7\ncat 2\ndog 12\ndog 2” |
2.sor$         awk ‘{n[$1]++; x[$1] += $2} END {for (i in n) print i,x[i]/n[i]}’

Az eredmények tehát így alakulnak:

cat 3
dog 7

Fejléc jelenlétében vagy bonyolultabb, többoszlopos táblázat esetében természetesen ki kell egészíteni a parancsot, ill. át kell írni az oszlopszámokat az azonosítók és értékek alapján, de a kód így sem lesz olyan hosszú, hogy tördelést igényeljen, ill. szkriptbe kelljen írni.

Az azonosítónkénti maximális értékek kinyerése

A következő kérdés az volt, hogy hogyan alakul az állatok minimális vagy maximális súlya. Ehhez egy újabb UNIX parancs segítségül hívása is szükséges, ha a korábbihoz hasonló AWK formulát szeretnénk használni. Ez a parancs a „sort”, amely arra alkalmas, hogy valamelyik oszlop vagy oszlopok alapján rendezze a sorokat (lásd az alábbi parancssor 2. sorát). Jelen esetben a 2. oszlop alapján szükséges a sorba rendezés, mivel a használt AWK formula mindig csak a legutolsó sort tartja meg egy adott azonosítóhoz. Ha a kis értékek felől haladunk a nagyok felé, a legnagyobb tömegek lesznek az eredmények között, és fordítva. A „-k2,2n” kifejezés azt jelenti, hogy kizárólag a 2. oszlop alapján történjen a sorba rendezés és numerikusan („n”), számértékek, nem abc-rend alapján, növekvő sorrendben. Ellentétes sorrendet az „r” (reverz) paraméterrel érhetünk el, amit folytatólagosan kell a „-k2,2n” után írni.

Az AWK parancsok annyiban változnak, hogy az „x[$1]” változó minden egyes ciklusban felveszi az azonosítóhoz tartozó teljes sor értékét a „$0” speciális változó segítségével, így végül az „x[i]” már magában foglalja mind az azonosítót, mind pedig a maximális értéket (3. sor).

1.sor$         echo -e “cat 3\ncat 4\ndog 7\ncat 2\ndog 12\ndog 2” |
2.sor$         sort -k2,2n |
3.sor$         awk ‘{n[$1]++; x[$1] = $0} END {for (i in n) print x[i]}’

Az eredmény pedig azt mutatja, hogy a legnagyobb kutya háromszor olyan nehéz, mint a legnagyobb macska a szomszédságban:

cat 4
dog 12

Azonosítónként minden érték kiíratása

Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a súlyeloszlásokról, jó ránézni egyszerre minden értékre; még jobb, ha azok sorba is vannak rendezve – ez már a „sort” segítségével meg is történt (lásd az alábbi parancssor 2. sorát). Egy kisebb technikai (inkább esztétikai) probléma miatt emellett szükség van egy újabb parancsra, a „sed”-re (4. sor). Ez megintcsak több egy átlagos parancsnál, mivel egy UNIX parancssoros szövegszerkesztőről beszélünk, amely a nevét is innen kapta (stream editor), és lényegében ugyancsak beágyazható bármely parancssorba. A „sed” esetében az egyenes aposztróf helyett macskakörmök is határolhatják a parancsokat; utóbbiak megengedik a reguláris kifejezések felismerését (bár itt ilyenek most nincsenek). Jelen esetben egy fölösleges, üres karakter utáni vesszőt kell majd eltüntetni minden sorból, ami a program nyelvén annyit tesz, hogy egy üres karaktert és egy vesszőt kicserélünk egyetlen üres karakterre. A csere (szubsztitúció) „s” jelét három „/” karakter követi, melyek magunkban foglalják előbb a keresett mintázatot (az első két „/” között), majd a célmintázatot (az utolsó két „/” között). A „/” jelek igény szerint bármilyen egyéb karakterre cserélhetőek, pl. ha „/” jelet is érint a csere.

Az AWK formula annyiban változik, hogy nem átlagolunk, hanem konkatenálunk, ami most azt jelenti, hogy vesszővel elválasztva minden érték bekerül előbb az „ x[$1]”, majd az „x[i]” változókba (3. sor). Ebben az esetben ismét szükség van az „i” kiíratására, mert csak a második oszlop értékei lettek egymás után fűzve (+ egy vessző az értékek sora előtt, amit végül „sed”-del tüntetünk el).

1.sor$         echo -e “cat 3\ncat 4\ndog 7\ncat 2\ndog 12\ndog 2” |
2.sor$         sort -k2,2n |
3.sor$         awk ‘{n[$1]++; x[$1] = x[$1]”,”$2} END {for (i in n) print i,x[i]}’ |
4.sor$         sed “s/ ,/ /”

Az eredmény megmutatja, hogy a szomszéd kutyák jelentős méretkülönbségeket mutatnak, az egyikük pl. kisebb egy átlagos macskánál is, pedig már kifejlett egyed.

cat 2,3,4
dog 2,7,12

A parancssorok pedig azt mutatják meg, hogy minimális befektetéssel, szűk egy sor begépelésével komplex feladatok oldhatók meg, pl. a „hash-típusú” – és nem feltétlenül génexpressziós – adatok gyors szűrése és feldolgozása; és a feltételekről és bonyolultabb számításokról még nem is beszéltünk.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-20-5-DE-276 kódszámú
Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.

A szekvencia motívumok szerepe a transzkripció szabályozásában

In bioinfo, bioinformatics, bioinformatika, DNA, molecular biology on June 8, 2019 at 8:18 pm

A magreceptorok motívumai

Szerző: Dr. Nagy Gergely

A magreceptorok csoportosítása

A magreceptorok beszédes névvel rendelkeznek, amely kifejezi, hogy tipikusan olyan fehérjékről van szó, amelyek jelmolekulákat ismernek fel és a sejtmagban fejtik ki hatásaikat. E fehérjék többsége sok más receptorhoz hasonlóan dimer formájában működik, viszont más receptorokkal ellentétben a magreceptorok nem membránkötöttek, hanem oldott formában a citoszólban, illetve a sejtmagban találhatóak. Ligandjaik a membránokon áthatolni képes lipid molekulák, beleértve a zsíroldékony hormonokat, vitamin-, szteroid- és zsírsavszármazékokat. A magreceptorok neve arra is utal, hogy nemcsak fehérje-fehérje kölcsönhatásokon keresztül képesek jelet továbbítani, hanem a sejtmagban, közvetlenül a DNS-hez kapcsolódva, mint transzkripciós faktorok szabályozzák a géneket. Azáltal, hogy ilyen rövid úton eljut a jel a célgénekhez, lényegesen lecsökken a sejtek adott körülményre adott válaszideje, nem úgy, mint a membránreceptoroktól induló, soklépéses jelátviteli útvonalak esetében.

A magreceptor szupercsalád emlősökben előforduló 19 családját 4 osztályba sorolják: a szteroid hormon receptorokra (I. osztály, 2 család), a retinoid X receptorral (RXR-rel) heterodimert alkotó ligandkötő receptorokra (II. osztály, 5 család), a dimerizáló árva receptorokra (III. osztály, 6 család) és a monomer árva receptorokra (IV. osztály, 6 család) (Mangelsdorf et al., Cell, 1995; Nuclear Receptor Nomenclature Committee, Cell, 1999; Evans and Mangeldorf, Cell, 2014). Az I. osztály tagjai homodimert alkotnak, és kizárólag szteroid hormonokat ismernek fel. A II. osztály tagjai a ligandok széles spektrumát képesek felismerni, mint például a tiroid hormont, az A- és D-vitamin, a zsírsavak, valamint a koleszterol származékait (Dawson and Xia, Biochim Biophys Acta., 2012). Az árva receptorok onnan kapták a nevüket, hogy eleinte nem sikerült a ligandjaikat azonosítani, később mégis kiderült, hogy a III. osztály fele képes valamilyen lipid természetű molekulát kötni. A valódi árva receptorok nem rendelkeznek működőképes ligandkötő doménnel, hanem mint más transzkripciós faktorok, fehérje-fehérje kölcsönhatások által vagy például foszforilációval szabályozódnak.

Magreceptor motívumok

A magreceptorok általában az AGGTCA motívumokat ismerik fel. Dimerek esetében ez a szekvencia kétszer szerepel egymás mellett, ezért magreceptor félhelynek is nevezik. Helytálló ez az elnevezés azért is, mert egy hatbázisos motívum, főleg, ha beleszámoljuk a lehetséges szekvencia variációkat, túl gyakran található meg a genomban (<46 vagy <45 = ~1000 bázisonként) és túl könnyen alakulhat ki véletlenszerű mutációk során ahhoz, hogy rendelkezzen a szükséges szelekciós erővel a génkifejeződés megfelelő szabályozásához. Hogy a magreceptor dimerek megtalálhassák az adott körülmények között szükséges szabályozó elemeiket, elsősorban a félhelyek egymáshoz viszonyított iránya és távolsága a felelős. Az I. osztály receptorai esetében például a félhellyel a tükörképe (például TGACCT) áll szemben, három bázissal elválasztva. Ezt a palindrom szekvenciát úgynevezett fordított ismétlődésnek vagy inverted repeat (IR)-nek nevezik, amit, mivel három, nagyjából véletlenszerű bázis van a közepén, IR3-ként emlegetnek. Ebben az osztályban az ösztrogén receptorok kivételesek az AGGTCA félhelyükkel, mivel az összes többi szteroid hormon receptor az AGAACA (illetve TGTTCT) szekvenciát preferálja.

A II-III. osztály dimerei ezzel szemben kivétel nélkül két, egymást azonos irányban követő magreceptor félhelyet, úgynevezett direct repeat (DR) elemet ismernek fel, ahol az elválasztó bázisok száma a leginkább meghatározó; és DR0-tól DR5-ig minden lehetőségre találunk specifikus dimereket (Umesono et al., Cell, 1991; Evans and Mangeldorf, Cell, 2014); de írtak már le működőképes DR8-at is. A DR0-t például GCNF homodimer, a DR1-et PPAR/RXR heterodimerek, valamint TR2/4 és HNF4 (homo)dimerek, a DR2-t RAR/RXR heterodimerek és REV-ERB (homo)dimerek, a DR3-at VDR/RXR heterodimerek, a DR4-et THR/RXR és LXR/RXR heterodimerek, a DR5-öt pedig RAR/RXR heterodimerek ismerik fel. Ezekben az osztályokban is vannak IR felismerő magreceptorok, illetve léteznek olyan dimerek is, amelyek, például a ligand minőségétől függően, különböző távolságra lévő félhelyeket kötnek. Az RAR/RXR heterodimerek az előbb említett DR5 és DR2 kötés mellett a DR1 elemeket is használhatják, a PXR/RXR heterodimerek esetében pedig leírták, hogy a pregnánszármazékok és másodlagos epesavak rugalmas kötése a konformációváltozás hatására különösen rugalmassá teszi a DR elemek felismerését is (Wu et al., Drug Discov Today, 2013; Frank et al., J Mol Biol., 2005).

Mivel a magreceptorok félhelye túlságosan gyakran fordul elő a genomban ahhoz, hogy specifikusan működhessen, a IV. osztály magreceptorai esetében a hat bázison felül általában további bázisok is hozzájárulnak az erős DNS-fehérje kölcsönhatáshoz. Ezek a bázisok minden érintett család esetén a félhelyek 5’ kiterjesztését jelentik. Az NR0B család kivételt képez ez alól, mert nem rendelkezik DNS-kötő doménnel (Ensembl). Az NR4A (NUR/NOR) fehérjék az AA-AGGTCA (Wilson, Milbrandt, Science, 1992), az NR3B (ESRR) és NR5A (SF-1, LRH1) családok tagjai a (T)CA-AGGTCA (Johnston, Mertz, Mol. Endocrinol., 1997; Lala, Parker, Mol. Endocrin., 1992; Laudet, Curr. Biol., 1995), az NR1F (ROR) fehérjék pedig az (A/T)AA(C/G)T-AGGTCA szekvenciákat ismerik fel (Giguere, Otulakowski, Genes Dev., 1994; IJpenberg, JBC, 1997). Ez utóbbi kiterjesztett félhely, az úgynevezett ROR válaszadó elem (RORE) azonban részét képezheti DR elemeknek is. Mind a PPAR/RXR, mind pedig a REV-ERB dimerek nagy affinitással kötik a kiterjesztett DR – DR1, illetve DR2 – elemeket, és ezeknek az elemeknek – a magreceptorok expressziós szintjének és az adott motívumokhoz való affinitásának függvényében – fontos szerepe van a sejtek napi ciklusának szabályozásában (Harding, Lazar, MCB, 1995; Duez, Stael, FEBS Letters, 2008; Zhang, Lazar, Science, 2015). Ez a kiterjesztés teheti specifikussá a DR1 elemek PPAR/RXR általi kötését a TR és HNF4 (homo)dimerekkel szemben, valamint a DR2 elemek REV-ERB általi kötését az RAR/RXR heterodimerekkel szemben.

Kiterjesztett magreceptor motívumok keresése

Az elmúlt három évtizedben lényegében négy olyan tényezőt azonosítottak, amely meghatározza a magreceptorok specifikus DNS kötését: a félhelyek szekvenciáját (AGGTCA vagy AGAACA), egymáshoz viszonyított irányát (IR vagy DR), egymástól való távolságát és 5’ kiterjesztését. Az alapszabályokkal ugyan tisztában vagyunk, de nem ismerjük minden magreceptor pontos szekvenciaigényeit. Ehhez az NGS módszerek, például a ChIP-seq vagy akár ATAC-seq és ezek elemző módszerei nagy segítséget nyújtanak (Heinz, Mol. Cell, 2010), mégsem mindig szembetűnő a különbség a különböző magreceptorok motívumai között. Egyszerre többféle DR vagy IR elem kiterjedt használata esetén, például az RXR cisztróm vizsgálatakor, megtörténhet a különböző motívumok teljes összekeveredése, összeolvadása („kiátlagolódása”), tehát akár egyetlen félhelyre redukálódása is (Dániel and Nagy, Genes. Dev, 2014). Mivel kisebb a kiterjesztett motívumok száma, mint azoké, amelyek nem rendelkeznek valamilyen 5’ kiterjesztéssel, a de novo motívumkeresések eredményeiben ezek általában nem hangsúlyosak vagy teljesen hiányoznak. Léteznek „trükkök” a motívumok szétválasztására a de novo motívumkeresés eszköztárában, ám ezek is szenvednek a módszernek attól az általános korlátjától, hogy csupán a bázisok gyakoriságát veszik figyelembe, ezekhez nem rendelik hozzá a fehérjekötés erősségét.

A de novo motívumokat kiegészítendő, kifejlesztettem egy motívum optimalizáló módszert, amely a motívumok bázisainak a fehérjekötéshez való hozzájárulását méri. Ennek segítségével lényegében egyetlen ChIP-seq minta alapján nagyon pontosan meghatározható volt a PPARg félhelyének a kiterjesztése. Ez a motívumkeresésen és -térképezésen alapuló módszer valójában bármely transzkripciós faktorra specifikus ChIP-seq adaton jól működhet, feltárva e fehérjéknek a gyakori motívumokon felüli szekvenciaigényeit. Bázisok kettőseit felhasználva több dimenzióban is tesztelhető a kettősök fehérjekötéshez való hozzájárulása, ezáltal akár különböző és átfedő motívumkiterjesztések, illetve távolabbi, úgynevezett szatellit elemek is azonosíthatóak. A PPARg mellett nagyszámú magreceptorra specifikus ChIP-seq adat érhető el nyilvánosan, például az NCBI SRA adatbázisában. Mivel elképzelhető, hogy a TR2/4 és HNF4 (homo)dimerek, valamint a THR/RXR és LXR/RXR heterodimerek DR1, illetve DR4 motívumaiban is található valamilyen eltérés, amely a specificitásukat adja, érdemes lehet e magreceptorok esetében is elvégezni a motívumok fehérjekötéssel kapcsolt optimalizálását; valamint feltételezhető, hogy az RAR, PNR és COUP-TF magreceptorok rugalmasabb DNS kötése mögött is van egy általános szabályszerűség. Kérdéses továbbá az is, hogy vajon minden, DNS-kötő doménnel rendelkező monomer árva receptor, beleértve az NR2E családot (TLX, PNR) is, vagy akár további dimerizáló receptorok is rendelkeznek-e kiterjesztett motívummal, illetve, hogy ezek a kiterjesztések mutatnak-e további specificitást.

Ha választ kapunk ezekre a kérdésekre, az közelebb visz a magreceptorok és motívumaik koevolúciós történéseinek a megismeréséhez is, amely egy sokkal teljesebb képet adhat a transzkripciós faktorok általi génszabályozásról és annak evolúciójáról.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-4-DE-318 kódszámú
Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.

%d bloggers like this: